یکشنبه, 06 بهمن 1398
تجربه آموزشی نوین      |      34456830  ( 061 )

تعرفه ها

 
** توجه **
فقط کلیه خدمات آموزشی این مجتمع  طبق قانون اداره کل مالیاتی کشور 6% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه خواهد شد ، همچنین این مجتمع دارای گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده به شماره     169400/3904   تاریخ   1392/03/01 از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان میباشد .


 
تعرفه های دوره ها
 
نام دوره ترم مالیات بر ارزش افروده 6% قیمت با محاسبه مالیات( به ریال )
MCITP Enterprise 5 13/000/000 13/780/000
CCNA 1 4/500/000 4/770/000
CCNP  - ROUTE 1 4/300/000 4/558/000
CWNA 1 2/000/000 2/120/000
+Network 1 1/500/000 1/590/000
+A 2 1/900/000 2/014/000
VMware 1 5/000/000 5/300/000
+Security 1 3/000/000 3/180/000
+Server 1 2/500/000 2/650/000