پنج شنبه, 03 بهمن 1398
تجربه آموزشی نوین      |      34456830  ( 061 )
 
 هیئت مدیره مجتمع انفورماتیک ایرانیان
 
علیرضا پورسلیمانی

 هیئت مدیره

 

 
بهروز پورسلیمانی

 مدیر عامل
عضوء هیئت مدیره
 

 
مینا پورسلیمانی

رئیس هیئت مدیره
 مدیر گروه تولید محتوا

 پرسنل مجتمع انفورماتیک ایرانیان


 
 


 
سمیرا بهمن پور

کارمند آموزش

 
معصومه فروزان مهر

معاونت مالی